روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

روناک صنعت رامونا مجری  نصب سیلوهای فلزی ذخیره سازی غلات

پلی بین طبیعت و تکنولوژی

حامدزندوکیلی – کارشناس مهندسی عمران

 

سیلوهای  فلزی جوشی

سیلوهای(مخازن) فلزی جوشی  یک  مورد مناسب ذخیره سازی مواد در احجام کم است . در سیلو های جوشی بازرسی جوش از اهمیت بسیاری برخوردار است.سنگ زدن لبه ورق های به صورت استاندارد شرایط مناسبی را برای جوش با عمق کافی به صورت نفوذی ایجاد خواهد کرد.

روناک صنعت رامونا طراح و مجری مخازن برای نگه داری غلات و انواع مواد جامد و مایع است.

اصول طراحی مخازن

طراحی این مخازن به سه روش : استاتیکی , دینامکی و غیر خطی صورت می گیرد.اصول طراحی این مخازن درنرم افزار بر اساس المان محدود صورت می گیرد. در اثر فشار وارد شده از سيال در يک مخزن جدار نازک مانند مخزن نگهداری سوخت يا بخارآب، نيروهايی به سطح مخزن واردمیشود. اين نيروها باعث به وجود آمدن تنش در جداره فلزی مخزن میشوند. بديهی است که تنشهای به وجود آمده نبايدازتنش مجازفلز جداره مخزن بيشتر باشند. اين تنش ها در دو جهت اصلی طولی وعرضی به وجود می آيند.

  • آنالیز ایستایی
  • بارگذاری باد
  • مدلسازی لرزه ای
  • مدلسازی حرارتی
  • محاسبه نشست
  • محاسبه پس تنیدگی و پیش تنیدگی
  • محاسبه اندرکنش خاک و سازه

 

        left                  right

           Seismic analysis                                                                 Wind load modelling                                                                                                                                                                                                                  

در تصاویر بالا یک نمونه از مقادیر تنش در مدل نرم افزاری برای باد و زلزله نشان داده شده است

 

 

تصاویر توزیع تنش برروی بدنه ی مخزن

02-de