روناک صنعت رامونا ( با مسئولیت محدود )

حامد زندوکیلی کارشناس پایه دوم مهندسی عمران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مشاور در تنطیم مناقصات و آنالیز بها

آنالیز بها:

مهمترین بحث در مناقصات ارائه پیشنهاد قیمت است که باید براساس قواعد قابل استناد برای مناقصه گذاز ارائه گردد. متاسفانه برخی پیمانکاران با ارائه پیشنهاد های قیمت غیر منطقی و امید به Claim(ادعای افزایش هزینه) توان لازم برای اتمام پروژه با قیمت پیشنهادی را ندارند لذا مناقصه گذار از دو طریق مناقصه گر را ملزم به ارائه مستندات لازم برای دفاع از قیمت ارائه شده می کند.

  • ارائه آنالیز ریز قیمت ها
  • استناد به بخشنامه دامنه متوسط قیمت ها که در واقع یک محدود بیشینه و کمنیه برای دامنه قیمت ها تعیین می کند.

مراحل پیشنهاد قیمت :

  • نزولی کردن قیمت ها از بیشترین به کمترین
  • 60درصد سنگین قیمت ها جدا میشوند
  • 60 درصد شامل تعدای آیتم میشوند که باید تک تک طبق جدول 5 براساس هزینه نیروی انسانی ,ماشین آلات ,مصالح و حمل و نقل برآورد قیمت شوند
  • قیمت برآوردی پیمانکار باید با قیمت فهرست بها منظم به پیمان مقایسه و پلوس و مینوس مشخص شود
  • بعد از مشخص شدن عدد پلوس و مینوس فصل از تعداد آیتم ها ی آنالیز شده مطابق جدول3 عدد نهایی ضریب رشته مشخص میشود
  • جدول 4 جدول نهایی قیمت است که باید هزینه های بالا سری و تجهیز کارگاه را هم در بگیرد.

 

دانلود بخشنامه ها

 

 

 

حامد زندوکیلی کارشناس مهندسی عمران